POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

sklepu internetowego KAŁAMARZ.net

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Kałamarz.net została opracowana z uwzględnieniem zasad i przepisów określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO). Tekst jednolity Ogólnego Rozporządzenia RODO:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Joanna Długajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAŁAMARZ.net Joanna Długajczyk z siedzibą 42-622 Orzech, ul. Korczaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 6451401299, REGON 362074280 - zwanym dalej Administratorem.


2. PODSTAWA  PRZETWARZANIA DANYCH.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu.


3. PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Wykonanie umowy sprzedaży, umowy usługi lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

 
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

- imię i nazwisko;

- adres poczty elektronicznej;

- numer telefonu kontaktowego;

 - adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

  - adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

- nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)  

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

- adres poczty elektronicznej
Obowiązek prawny związany z rachunkowością

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)  

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

- Imię i nazwisko;

- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

- nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

- Imię i nazwisko;

 - numer telefonu kontaktowego;

 - adres poczty elektronicznej;

- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

- w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zapewnienia obsługi IT, podmioty realizujące usługę mass mailingu, hostingu i innych usług informatycznych świadczonych normalnie sklepom internetowym. Administrator udostępnia wybranemu dostawcy zebrane dane osobowe Klienta jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.  Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia żadnym innym podmiotom zewnętrznym Państwa danych osobowych w celach marketingowych.


5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane są one jedynie w okresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób  zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo pozyskanych informacji, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznym i organizacyjnych.

Administrator informuje, iż sklep internetowy KAŁAMARZ.net posiada szyfrowane połączenie za pomocą certyfikatu SSL, który zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych podczas przeglądania poszczególnych produktów, dokonywania rejestracji konta klienta, przesyłania oraz otrzymywania wiadomości mailowych ze sklepu kałamarz.net (certyfikatem objęta jest również skrzynka mailowa na platformie sky-shop).


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@kalamarz.net

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KAŁAMARZ.net, 42-622 Orzech ul. Korczaka 2


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Korzystanie ze sklepu internetowego Kałamarz.net, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, jak również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych oraz realizowaniem zakupów w prowadzonym przez Administratora sklepie internetowym. 

 

****


Nasz sklep internetowy KAŁAMARZ.net  posiada certyfikat SSL, który zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych podczas przeglądania poszczególnych produktów, dokonywania rejestracji konta klienta, przesyłania oraz otrzymywania wiadomości mailowych z naszego sklepu (certyfikatem objęta jest skrzynka mailowa na platformie sky-shop).


 

image

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie